top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

ÖRNEKLERLE KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNASI - BİR FARKLA!

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesi ile binaların mesken olarak kiraya verilmesi neticesinde elde edilen hasılatların bir bölümü, belirli şartlar altında gelir vergisinden istisna kılınmıştır. Söz konusu madde metni aşağıdaki gibidir;

“Madde 21 - Gayrimenkuller ve Haklarda

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 1.500.000.000 (313 Seri No’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2021 yılı için 7.000 TL) lirası gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.”

Söz konusu istisnaya ilişkin detaylı açıklamalara ve örneklere alt başlıklar halinde aşağıda yer vereceğiz.

2.Konut Kira Hasılatı İstisnası Nedir?

Konut kira hasılatı istisnasını, binaların konut (mesken) olarak kiraya verilmesi neticesinde elde edilen hasılatın GVK 21. maddede yapılan düzenleme ile belli bir tutara kadar olan bölümünün söz konusu düzenlemede hüküm altına alınan şartlara uyulması halinde gelir vergisinden müstesna tutulması şeklinde özetleyebiliriz. Söz konusu istisna, elde edilen hasılata tanınmış bir istisna olup 313 Seri No’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2021 yılı için 7.000 TL olarak belirlenmiştir. Konut kira geliri elde eden tam mükellef gerçek kişiler istisna haddi altında hasılat elde etmeleri halinde, istisnadan yararlanma şartlarını ihlal etmiyorlarsa, GVK 86/1-a hükmü(1) gereği bu kazançları için beyan vermeyecek başkaca kazançları nedeni ile beyanname vermeleri halinde ise istisna haddi altındaki konut kira gelirlerini bu beyannamelere ithal etmeyeceklerdir. Önceki cümlemizle aynı durumda olan yani istisna haddinin altında hasılat elde eden dar mükelleflerin beyan vermeyecek olmalarına dair düzenleme ise Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanmış olan “Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi(2)” ile yapılmıştır.

3.Hangi Hallerde İstisnadan Yararlanılamaz

3.1.Beyan Vermeme veya Eksik Beyan Verme

GVK 21. maddenin birinci fıkrasında belirtildiği üzere, istisna uygulamasından yararlanabilmek için istisna tutarı üzerinde konut kira hasılatı elde edenlerin, elde edilen hasılatı tam olarak beyan etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir nedenle beyanname verilmemesi veya hasılatın düşük beyan edilmesi durumunda daha sonra yapılacak tarhiyatlarda istisnadan yararlanılamayacaktır. Ancak 286 Seri No’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, herhangi bir tespit yapılmadan önce pişmanlık ve ıslah hükümleri dahil olmak üzere mesken kira gelirinin süresinden sonra beyanname ile beyan edilmesi halinde istisnadan yararlanılabileceği belirtilmiştir.

11 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

تعليقات


bottom of page