top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

Emekli Maaşı Vergi Borcu İçin Haczedilebilir mi?

Emekli maaşlarının vergi borcu için haczedilip (e-haciz dahil) haczedilemeyeceği ele alınacaktır. Bunun için öncelikle ülkemizde ödenmekte olan emekli maaşlarının hangi kanuna göre ödendiği ve o kanunda emekli maaş haczini yasaklayan bir hüküm olup olmadığının tespiti gerekir.


II. EMEKLİ MAAŞLARININ YASAL DAYANAKLARI;

– 01.10.2008 Tarihinden Sonra;

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun (1) 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemizde emekli maaşları bu kanuna göre ödenmeye başlamıştır. Bu kanunun Devir, Temlik, Haciz ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı başlıklı 93. maddesinin 1. fıkrasında; “Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” hükmü,

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçiş hükümleri başlıklı geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında; “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu Kanunla mülga 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kabul edilir.”


Haberin Devamı

https://www.alomaliye.com/2022/05/09/emekli-maasi-vergi-borcu-icin-haczedilebilir-mi/
2 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page