top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “öğrenildiği” ibaresi “muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çıkış işlemleri

MADDE 94- (1) Gümrük işlemleri bitirilen ve gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilen eşya; 130 uncu madde hükümleri çerçevesinde eşya sahibi, temsilcisi veya eşya sahibinin bu kapsamda vekalet verdiği diğer kişi tarafından geçici depolama yerinden çıkarılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 130 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tabi tutulduğu gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımın gerektirdiği şartların yerine getirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesi veya teminata bağlanması suretiyle gümrük işlemlerinin bitirilmesi halinde eşya teslim edilebilir duruma gelir. Eşyanın teslimi; eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe 141 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İzinli gönderici yetkisi kapsamında basitleştirilmiş beyan

MADDE 141/A- (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olarak, gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine verilmesine izin verilebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında tescil edilen beyannamelerde eşyanın sunulduğu yerde görevli muayene memuru; belge kontrolü, muayene ve rejimin gerektirdiği diğer işlemleri beyanın verildiği yer gümrük idaresi adına gerçekleştirir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 152 nci maddesinin birinci fıkrasının başına “153 üncü maddenin üçüncü fıkrası ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 153 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Gümrük idareleri, Kanunun 225 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca dolaylı temsilci olarak yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin beyannameye eklenmesi gereken faturanın eklenmediği gümrük beyanını, beyan için gerekli bilgileri içeren e-irsaliyenin beyannameye eklenmesi kaydıyla kabul edebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 158 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) 153 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında basitleştirilmiş usule göre verilen beyanı takiben yedi iş günü içerisinde tamamlayıcı beyan verilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 197 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. haberin devamı https://www.alomaliye.com/2022/05/25/gumruk-yonetmeliginde-degisiklik-25-05-2022/


12 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page