top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi 14/05/2022

14 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31835

Kültür ve Turizm Bakanlığından:ÖZET: 2007 yılında yürürlüğe girmiş olan Yönetmelik’te yaklaşık iki yıllık aradan sonra 11’nci kez ek/değişiklik yapılmıştır. Bu bağlamda; Kamu malları taşınmazı/kültür ve turizm koruma bölgesi/turizm merkezleri/personel lojman alanları kavramları kısa bir aradan sonra yeniden tanımlanmış; ihalede tekliflerin değerlendirilmesi, ek alan tahsisi, arazi tahsis/müzakere komisyonun görevleri, ön izin, kesin tahsis, sosyal ve teknik altyapı hizmetleri, tahsis yetkisi ve diğer hizmetler, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılmış sözleşmelerin uyarlanması, orman vasıflı taşınmazlardaki yapılaşmaya esas inşaat hakkı konularında ek/değişikliklere gidilmiştir. (Mahmut ESEN, E. Mülkiye Başmüfettişi)


MADDE 1- 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “yerler ile 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve” ibaresi “yerleri ve aynı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olan yerleri,” şeklinde, aynı bentte yer alan “ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile” ibaresi “kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler ile” şeklinde; aynı maddenin birinci fıkrasının (i), (r) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri: Turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan veya doğal, tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı, korunması ve geliştirilmesinde kamu yararı bulunan yörelerde, koruma kullanma dengesi gözetilerek sektörel kalkınmanın sağlanması ve turizm sektörünün plânlı ve kontrollü gelişiminin sağlanması amacıyla yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilân edilen alanları,”

“r) Turizm Merkezleri: Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte, bu bölgelerin niteliğini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilân edilen alanları,”

“t) Personel lojmanı alanı: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan alanları,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ve 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının” şeklinde, 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki, 30 uncu maddesindeki ve geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerindeki “Maliye Bakanlığı” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” şeklinde, 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki, 29 uncu maddesindeki ve geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki “Maliye Bakanlığınca” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca” şeklinde, 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Maliye Bakanlığından” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasının birinci cümlesindeki “ek teminatı getirmemesi” ibaresi “teklif ettiği tutarı ödememesi” şeklinde, aynı fıkranın ikinci cümlesindeki “müzakereye katılmak için verdiği teminat miktarı ile müzakere sonucunda teklif ettiği miktar arasındaki fark tutarına ilişkin teminatın en geç bir ay içerisinde Bakanlığa verilmesi istenir.” ibaresi “teklif ettiği tutarı yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde nakden Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırması istenir.” şeklinde, dördüncü cümlesindeki “ek teminatı getirmemesi” ibaresi “teklif ettiği tutarı ödememesi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Arazi Tahsis Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle taşınmazı tahsis edip etmemekte serbesttir. Tahsis etmeme yönünde karar alınması halinde girişimcilerin teminatları iade edilir. Müzakere sonucunda Arazi Tahsis Komisyonunca tahsis kararı alınması halinde, sosyal ve teknik altyapıya en fazla katılım payını öneren girişimciden, teklif ettiği tutarın yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde nakden Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılması istenir. Bu yükümlülüğünü yerine getiren girişimci adına Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile ön izin verilir. Bu durumda müzakereye katılmak için verilen teminat iade edilir.” Haberin Devamı: https://www.alomaliye.com/2022/05/14/kamu-tasinmazlarinin-turizm-yatirimlarina-tahsisi-14-05-2022/4 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page