top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

KİRA GELİRİNİN BEYANI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

GİRİŞ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Bir kazanç veya iradın vergiye tabi tutulabilmesi için Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen ve vergiye tabi olan kazanç ve iratlar kapsamında olması gerekmektedir. GVK’da sayılan yedi gelir unsuru kapsamında olmayan herhangi bir kazanç veya irat gelir vergisine tabi tutulamaz.

Gelir vergisine tabi olan gelirler bahsi geçen Kanun’un 2’nci maddesinde yedi bent halinde sayılmıştır. Bunlar sırasıyla ticarî kazanç, ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardır. Bu kazançların vergilendirilmesinde ise aksi bir düzenleme olmadıkça gerçek ve safi tutarlar dikkate alınır.

Gerçek kişiler tarafından iktisadi işletmeye dahil olmayan ve GVK’nın 70’inci maddesinde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesi neticesinde elde edilen kazançlar gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilmektedir. Söz konusu bu kazançların bir kısmı beyan edilmezken bir kısmı ise ilgililer tarafından gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmamızda gerçek kişiler tarafından elde edilen kira gelirinin beyanı ve bu beyana ilişkin özellikli durumlar örnekler yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır.


2- GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI


2.1- Kiraya Verilecek Mal ve Haklar

193 sayılı GVK’nın 70’inci maddesinde yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesi neticesinde elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradıdır.

Kanun maddesinde sayılan mal ve haklar ise şunlardır;

1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;

2. Voli mahalleri ve dalyanlar;

3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri;

4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;

5. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);

6. Telif hakları (bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır);

7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;

8. Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.


Alıntıdır, Haberin Devamı: https://maliyepostasi.com/kira-gelirinin-beyani-ve-ozellikli-durumlar-3


11 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page