top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

Kombine Taşımacılık Yönetmeliği

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin ilke, esas ve koşulların belirlenerek bütünleşik, dengeli ve çevreyle dost bir taşımacılık düzeninin oluşturulması, yaygınlaştırılmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

a) Kombine yük taşımacılığını, yeşil lojistik faaliyetleri ve bu faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişileri,

b) Kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetler yürüten gerçek ve tüzel kişilere verilecek destek ve imtiyazları,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci ve 500 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik, Kombine Mal Taşımacılığına Dair Ortak Kurallar Oluşturulmasına ilişkin 7/12/1992 tarihli ve 92/106/AET sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

b) DB2 Yetki Belgesi: 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği uyarınca ulusal demiryolu ağı üzerinde yük taşımacılığı yapacak işletmelere verilen belgeyi,

c) İdare: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

ç) İntermodal taşımacılık: Yüklerin aynı taşıma birimi içerisinde karayolu, denizyolu ve demiryolu türleri arasında art arda iki veya ikiden fazla taşıma türü kullanılarak yapılan ve taşıma türü değişimlerinde sadece yükün içinde bulunduğu taşıma biriminin elleçlendiği taşımacılık faaliyetini,

d) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri,

e) Kombine yük taşımacılığı: Taşımacılığın büyük kısmının demiryolu, iç suyolu veya denizyoluyla, taşımanın başlangıç veya son etabının ise mümkün olan en kısa mesafeyle karayoluyla yapıldığı intermodal taşımacılığı,

f) Taşıma birimi: Çekiciyle veya çekicisiz römork veya yarı römork ile 20 ft, 40 ft veya 45 ft uzunluğundaki swap body ve konteynerleri,

g) Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi (TİOYB): 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği uyarınca verilen yetki belgesini,

ğ) Taşıma yetki belgesi: 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca verilen ilgili yetki belgelerini,

h) TMFB: 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesini,

ı) TMFB-Dmr: 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesini,

i) UBAK İzin Belgesi: Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF) bünyesinde temin edilen ve UBAK çok taraflı kota sistemine üye ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden yapılacak transit taşımalar için tahsis edilen izin belgesini,

j) Yeşil Lojistik Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen taşımacılık faaliyetlerini ve sürdürülebilir lojistik faaliyetleri yürüten gerçek veya tüzel kişilere Bakanlık tarafından verilecek belgeyi,

k) Yeşil paketleme: Doğal, geri dönüştürülebilir ve toksik materyal içermeyen malzemelerin kullanıldığı paketleme faaliyetlerini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan, ancak bu maddede yer almayan ve tanımlanmaya ihtiyaç duyulan diğer ifadelerin tanımları için ilgili mevzuatta veya taraf olunan uluslararası anlaşmalarda belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kombine Taşımacılık, Yeşil Lojistik Faaliyetler, Yeşil Lojistik Belgesinin Alınması,

Yeşil Lojistik Ödülleri ve Diğer Hususlar

Kombine yük taşımacılığı

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan kombine yük taşımacılığı faaliyetlerinde;

a) Bu Yönetmelikte tanımlanan taşıma birimlerinin kullanılması,

b) Taşımacılığın sadece ilk ve/veya son aşamalarının karayoluyla gerçekleştirilmesi,

c) Gerçekleştirilen demiryolu, denizyolu veya iç suyolu taşımacılığının kuş uçumu olarak 100 km’den fazla olması,

ç) Yükün elleçlendiği ve teslimatın gerçekleştirildiği adreslere; en yakın demiryolu istasyonlarının kullanılması ve/veya kuş uçumu 150 km’yi aşmayan bir yarıçap içerisinde yer alan limanların kullanılması,

gerekmektedir.

Yeşil lojistik faaliyetler

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirlenen yeşil lojistik faaliyetler, aşağıdaki şekildedir:

a) Yılda en az 200 adet kombine yük taşımacılığı seferi gerçekleştirmek.

b) İşletmenin enerji tüketiminin en az %5’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten karşılandığını gösteren Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesine (YEK-G) veya Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikasına (I-REC) sahip olmak.

c) İşletmenin tüm iklimlendirme süreçlerinde, Düşük Küresel Isınma Potansiyeli (KIP) değerine sahip gazlar içeren iklimlendirme sistemleri kullanmak.

ç) Yıllık asgari %5 oranında yeşil paketleme faaliyeti yürütmek.

d) Orman Genel Müdürlüğüne, Türkiye genelinde uygun bulunan ağaçlandırma sahaları için yılda en az 500 adet fidan bağışı yapmak.

e) İşletme içerisinde oluşan atıkların yönetimine yönelik 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında sıfır atık yönetim sistemine sahip olmak.

f) ISO 14046 Su Ayak İzi Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.

g) ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.

ğ) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.

h) ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.

Yeşil Lojistik Belgesi için aranan şartlar ve talep edilen belgeler

MADDE 8- (1) Yeşil Lojistik Belgesi almak için;

a) Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları ve tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olmaları,

b) TİOYB’ye sahip olunması,

c) Kayıtlı Elektronik Postaya (KEP) sahip olunması ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kayıtlı olunması,

ç) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında gerçekleştirilecek kombine taşımacılık faaliyetlerinin yanı sıra aynı fıkranın diğer bentlerinde tanımlanan yeşil lojistik faaliyetlerinden herhangi dördünün gerçekleştiriliyor olunması,

d) Çalışanlara yönelik işletmede yürütülen yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin asgari yıllık periyotlarla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi,

zorunludur.

(2) Birinci fıkrada yer alan şartları karşılayan işletmenin;

a) Ek-1’de yer alan başvuru formunu,

b) İşletmenin gerçekleştirdiği yeşil lojistik faaliyetlerine göre Ek-2’de yer alan format örnek alınarak hazırlanan raporu,

c) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca gerçekleştirilmiş olan yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgeleri,

ç) Birinci fıkranın (d) bendi uyarınca gerçekleştirilmiş olan eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri,

İdareye sunması gerekir.

(3) İdare, elektronik ortamda sorgulanan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâlinde bu belgelerin asıllarını isteyebilir. Sunulan bilgi ve belgeleri destekleyecek ek bilgi ve belge talebinde bulunulabilir.


10 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page