top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri

I. BEYAN

Kararın 126 ncı maddesi kapsamı eşyanın beyanı, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ve normal usulde detaylı beyan olmak üzere iki şekilde yapılır.

1. Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı ( İthalat )

1.1. Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen aşağıdaki eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanı basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile yapılır.

a) Kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın.

b) Kararın 58 inci maddesi kapsamı yolcunun gelişinden 1 ay önce veya 3 ay sonraki süreler içerisinde posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, Kararın 9 no’lu Eki listenin (B) bölümünde yer alan kişisel eşya.

c) Kararın 62 nci maddesi kapsamı bir gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya.

ç) Kararın 62 nci maddesi kapsamı kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşya,

d) KDV ve/veya ÖTV istisna belgelerine sahip kurumlar tarafından getirilecek olan Kararın 69 uncu, 70 inci ve 71 inci maddeleri kapsamı eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar.

e) Kararın 86 ncı maddesi kapsamı önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller.

f) Kararın 91 inci maddesi kapsamı inceleme, analiz veya test amaçlı eşya.

g) Kararın 100 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi kapsamı kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayın.

h) Elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluşlar adına gelen diplomatik eşya.

1.2. 1.1. bölümünde sayılan eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanında Kararın 112 nci maddesi uyarınca diğer mevzuattan kaynaklanan sınırlayıcı ve kısıtlayıcı hükümler uygulanmaz.

1.3. Bir basitleştirilmiş gümrük beyannamesine eklenebilecek taşıma senedi sayısı ithalat işlemleri için maksimum 2.000 (iki bin) adet ile sınırlıdır.

1.4. Operatörler, yukarıda yer alan eşyanın gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında gümrük müşavirliği, ordino, terminal ve benzeri isimler altında ilave ücret ile gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamaz.

2. Detaylı Beyan ( İthalat )

2.1. Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen, değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanı normal usulde detaylı beyan ile yapılır.

2.2. Eşyanın operatör tarafından beyanında BİLGE Sisteminde Detaylı Beyan modülünden “BS20” kodu seçilir.

2.3. BİLGE sisteminde “BS20” kodu ile tescil edilecek gümrük beyannamesinde, operatör tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesi programında kullanılmakta olan mevcut kullanıcı kodu ve şifre kullanılır.

2.4. Operatörden, Yükümlü Takip ve Kayıt Sistemine (YKTS) kayıt olma koşulu aranmaz.

2.5. Eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanında Kararın 112 nci maddesi uygulanmaz; gümrük ve dış ticaret mevzuatının genel hükümleri uyarınca vergileri ödenerek ve diğer yükümlülükler yerine getirilerek işlem yapılır.
4 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page