top of page
  • Yazarın fotoğrafıUmut Aksan

SİGORTA İHALELERİNDE ÖDENEN HAKEDİŞLERDE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ

Kamu ihaleleri ülkemizde özel sektör açısından her daim ilgi çeken bir alan olagelmiştir. İhale sürecinde istekliler ihale dokümanına bağlı olarak tekliflerini sunmakta, ihale günü ve saatinde en uygun teklifi veren istekli ihale komisyon kararı ile belirlenmekte, böylece ihalenin yüklenicisi ilan edilmekte ve sonuç olarak yüklenici ile idare arasında bir sözleşme imzalanmaktadır. İhaleyi kazanan yüklenici bu süreç içerisinde bazı resmi belgeler nedeniyle damga vergisi ödemek zorundadır.

Sigorta alım ihaleleri de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen bir hizmet alım yöntemidir. Ve kamu idarelerince taşıt ve taşınmazlarının son yıllarda yoğun bir biçimde sigortalandığı bir gerçektir.

Sigorta hizmeti ihalesi sürecinde ve ödeme sürecinde zaman zaman damga vergisi kaynaklı tartışmalar yaşanmakta olup; geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir özelge doğrultusunda açıklamalarımız makalemizin konusunu teşkil edecektir.

İHALE SÜRECİNDE DOĞAN DAMGA VERGİLERİ:

İhale süreci, uzun bir süreç olup kamunun bütçesinden gider gerçekleştirilen işlere dair usu ve esaslar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda; kamuya gelir getirici işlemler ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda hüküm altına alınmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde;

“Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir.

Bu Kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak ya da imza yerine geçen bir işaret konulmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder…” denilmektedir.

Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesindeki düzenlemeye göre; kağıtların damga vergisi, Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) Sayılı Tablo’da yazılı nispet ve oranlarda alınacaktır.

İhaleyi kazanan yüklenici ihale süreci ve yüklenim yani kendisine gerçekleştirilen ödeme süreci içerisinde bazı resmi belgeler nedeniyle damga vergisi ödemek zorundadır. Aşağıda ihaleyi kazanan firmanın ödeyeceği damga vergilerine ilişkin kısa bilgilere yer verilmiştir;
6 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page